آدرس: کرمان، خیابان استقلال، ساختمان پزشکان حکیم
تلفن: ۳۲۴۷۰۶۲۸ ۰۳۴ دورنگار: ۳۲۴۷۰۶۲۹ ۰۳۴ پست الکترونیک: info@perioimplant.ir