درمان هایی که استخوان و بافت های ازدست رفته را بازسازی می کنند، می توانند بخشی ازآسیب های بافتی ناشی از بیماری های لثه را جبران کنند.

اگر چنانچه استخوان هایی که دندان ها برروی آن ها قرار می گیرند به دلیل بیماری لثه ای و یا پریودنتال دچار تحلیل و یا آسیب شده باشند روش های درمانی ذکر شده می توانند بخشی از آن ها را با بازسازیو بافت لثه و استخوان آسیب دیده را ترمیم نمایند.

در این درمان ها لثه کنار زده شده و باکتری های بیماری زا از میان برداشته می شوند. برای این که توانایی طبیعی در بدن برای بازسازی استخوان و بافت های نگاهدارنده دندان ایجاد گردد از غشاء ها، پیوند استخوان یا پروتئین های تحریک کننده بافت استفاده می شود.

با کمک کاهش میزان باکتری های موجود و بازسازی استخوان و بافت های نگاهدارنده دندان و البته بازسازی بخش های آسیب دیده که در نتیجه پیشرفت بیماری های لثه ای بوجود آمده اند از عمق پاکت ها کاسته می گردد. با حفظ میزان متعارفی از بهداشت دهان و دندان در منزل به همراه رسیدگی حرفه ای از جانب دندانپزشک نه تنها شانس نگهداری دندان های طبیعی تان را بالا می برید بلکه از میزان بروز بیماری های دیگر ناشی از امراض لثه ای خود نیز می کاهید.