در کلینیک ما خدمات زیر ارائه می شوند:

بیرون آوردن دندان های عقل
بطور کلی بیرون آوردن دندان های عقل نهفته در موارد زیرلازم است و توصیه می شود:

  • هنگامی که تنها بخشی از آن از دون لثه بیرون آمده باشد و بصورت ناقص رشد کرده باشد.
  • در زمانی که جهت رویش آن مناسب نبوده و به دندان های مجاورآسیب می رساند.
  • وقتی که کیست (کیسه مملو از مایع) شکل می گیرد که در نتیجه سبب تخریب بخش های مجاور از جمله استخوان فک و ریشه آن ها می گردد.

جراحی های مخاط و لثه پیش از درمان های پروتز

بیرون آوردن دندان های نهفته و ریشه های باقی مانده

باز کردن دندان های نهفته برای درمان های ارتودنسی